Hulpbehoevenden kunnen steeds minder een beroep doen op mantelzorg. Ook professionele zorg kan weinig hulp bieden, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (publicatie). Als gevolg van de vergrijzing zal de vraag naar ondersteuning in de thuissituatie toenemen, terwijl het aantal potentiële mantelzorgers af zal nemen. Vooral in krimpregio’s als Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, Delfzijl en de Achterhoek daalt de potentieel beschikbare mantelzorg. De druk op de huidige mantelzorgers zal hierdoor toenemen en daarmee ook het risico op overbelasting en uitval van de mantelzorg Professionele ondersteuning is noodzakelijk, ware het niet dat ook de potentiële beroepsbevolking afneemt. Veel zorgorganisaties hebben nu al te kampen met onvervulde vacatures. Mogelijke oplossingen zijn volgens het Planbureau het aantrekken van extra zorgprofessionals, bijvoorbeeld uit het buitenland, en het inzetten van technologische innovaties. Zelf pleit ik al enige jaren voor meer aandacht voor de positie en ondersteuning van de mantelzorg. Veel mantelzorgers staan er namelijk betrekkelijk alleen voor en ondervinden obstakels bij het mantelzorgen. Onbegrip, bureaucratie en niet (tijdig) hulp ontvangen die nodig is om de zorg vol te houden zijn veelgehoorde klachten. Nog te vaak komt professionele hulp pas op gang als de mantelzorg het niet langer aankan. Dit vraagt om een goed samenspel tussen de formele en informele zorg en voor nieuwe diensten op het snijvlak zorg en welzijn. Het is nog te vaak een kwestie van uitersten: hulp vanuit het eigen netwerk of door de formele zorg, bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis. Idealiter ontstaat er tussen deze domeinen een mengvorm, zodat hulp langer thuis geboden kan worden....

Een luisterend oor en het uit handen nemen van taken. Dit zijn twee belangrijke bevindingen van de bijeenkomst ‘Oog voor jonge mantelzorgers. De ruim 30 deelnemers vanuit zorg & welzijn, jeugdzorg, scholen en de politiek gingen met elkaar in gesprek over hoe we jonge mantelzorgers kunnen vinden en steunen. Een mooi initiatief dat wij organiseerde met de 3 Steunpunten Mantelzorg van de Brabantse Wal....

Organisaties werken samen om de jonge mantelzorg te versterken. Jonge Mantelzorg organiseert samen met welzijnsorganisatie Indebuurt033 de Innovatiekamer in de Amersfoortse wijk Soesterkwartier. In twee bijeenkomsten is eerst het thema jonge mantelzorg geïntroduceerd. Hieruit bleek dat er verschillende definities worden gebruikt voor jonge mantelzorg. Gaat het bijvoorbeeld om kinderen die zelf zorg geven of ben je al jonge mantelzorger als je in een gezin met zorg opgroeit? Consensus is over de laatste definitie. Aanvullend op deze twee bijeenkomsten zijn zes professionals die werken met jeugdigen geïnterviewd. Zij bleken allemaal wel een gezin te kennen met kinderen waarover ze zich zorgen maken. Kinderen doen werkzaamheden of hebben verantwoordelijkheden die niet bij het kind horen. Het is in de praktijk echter lastig om daadwerkelijk hulp aan te bieden. Hoe ga je als professional het gesprek over dit onderwerp aan blijkt lastig. Jonge mantelzorgers willen geen extra aandacht, ze willen normaal zijn en soms speelt ook schaamte mee. Ook ouders staan er niet bij stil, zij vinden de situatie heel normaal of schamen zich en zijn bang dat de situatie te veel veranderd. De bevindingen van de interviews worden begin 2019 gedeeld tijdens een derde bijeenkomst van de innovatiekamer. Tevens zal in 2019 een tweede innovatiekamer starten in de wijk Liendert....

Jonge Mantelzorg en Indebuurt033 heeft gastlessen gegeven aan alle  brugklassen van ’t Hooghe Landt. Ruim 200 leerlingen namen deel. Door het thema ‘zorgen voor een ander’ te bespreken was het makkelijk voor de leerlingen om eigen ervaringen te delen. Per klas waren er soms vier leerlingen die thuis met zorg te maken hebben, met name voor grootouders maar ook voor ouders en broertjes/zusjes met een lichamelijke of psychische aandoening. De les gaf erkenning en onderlinge betrokkenheid. Voor de mentor gaf het meteen een opening om het gesprek met de leerling hierover aan te gaan....

In 4 sessies zijn we samen met welzijnsorganisatie Indebuurt033 in gesprek gegaan met circa 100 docenten en medewerkers van de ondersteunende afdelingen van ’t Hooghe Landt college. Het thema jonge mantelzorg leeft. De meeste docenten kennen voorbeelden uit hun eigen praktijk. Zij vinden dat de school en zijzelf een belangrijke rol hebben bij het er- en herkennen van deze jonge mantelzorgers. Ook signaleren zij eventuele problemen. Geven van begrip, veiligheid en vertrouwen zijn veelgenoemde acties. Voor hulp in de thuissituatie doen de docenten liever een beroep op externe partijen, zoals het jongerenwerk van Indebuurt033 of de brugfunctionaris van het wijkteam. Over de vraag wanneer je wel en niet in actie komt wordt verschillend gedacht. Bijvoorbeeld als er niet direct een probleem is....