De gemeente Amersfoort wil graag weten hoe het is om op te groeien met een ziek en/of gehandicapt familielid. Wat zijn de mooie kanten, maar ook wat is lastig en waar zou je als jonge mantelzorger hulp bij willen en wat adviseren zij de gemeente.  Hierover gaat het jongerenpanel. Een groep van ongeveer 12 jongeren nemen deel aan het Jongerepanel Mantelzorg. In het Stadshuis verzorgen wij samen met Indebuurt033 een gesprek met het jongerenpanel over de ervaringen die zij hebben met mantelzorg. Dat doen we onder het genot van een stuk pizza. Ook maken we een rondleiding door het gemeentehuis. Wie neemt de stoel van de burgemeester in? Het jongerenpanel wordt tevens uitgenodigd om ideeën te bedenken om meer jongeren bij het thema te betrekken. Een of meerdere ideeën worden daadwerkelijk gerealiseerd....

Samen met de gemeente Amersfoort en Indebuurt033 realiseert Jonge Mantelzorg het programma “Versterking jonge mantelzorg”. We maken het thema bespreekbaar, werken aan er- en herkenning en gaan met jonge mantelzorgers in gesprek over hoe het is om op te groeien met zorg. We doen dat op scholen en nodigen jongeren uit om deel te nemen aan het jongerenpanel. Ook is er oog voor professionals die werken met en voor jongeren. We geven workshops op scholen en in twee Amersfoortse wijken werken we vanuit de praktijk aan de ondersteuning van jonge mantelzorgers....

Hulpbehoevenden kunnen steeds minder een beroep doen op mantelzorg. Ook professionele zorg kan weinig hulp bieden, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (publicatie). Als gevolg van de vergrijzing zal de vraag naar ondersteuning in de thuissituatie toenemen, terwijl het aantal potentiële mantelzorgers af zal nemen. Vooral in krimpregio’s als Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, Delfzijl en de Achterhoek daalt de potentieel beschikbare mantelzorg. De druk op de huidige mantelzorgers zal hierdoor toenemen en daarmee ook het risico op overbelasting en uitval van de mantelzorg Professionele ondersteuning is noodzakelijk, ware het niet dat ook de potentiële beroepsbevolking afneemt. Veel zorgorganisaties hebben nu al te kampen met onvervulde vacatures. Mogelijke oplossingen zijn volgens het Planbureau het aantrekken van extra zorgprofessionals, bijvoorbeeld uit het buitenland, en het inzetten van technologische innovaties. Zelf pleit ik al enige jaren voor meer aandacht voor de positie en ondersteuning van de mantelzorg. Veel mantelzorgers staan er namelijk betrekkelijk alleen voor en ondervinden obstakels bij het mantelzorgen. Onbegrip, bureaucratie en niet (tijdig) hulp ontvangen die nodig is om de zorg vol te houden zijn veelgehoorde klachten. Nog te vaak komt professionele hulp pas op gang als de mantelzorg het niet langer aankan. Dit vraagt om een goed samenspel tussen de formele en informele zorg en voor nieuwe diensten op het snijvlak zorg en welzijn. Het is nog te vaak een kwestie van uitersten: hulp vanuit het eigen netwerk of door de formele zorg, bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis. Idealiter ontstaat er tussen deze domeinen een mengvorm, zodat hulp langer thuis geboden kan worden....

Een luisterend oor en het uit handen nemen van taken. Dit zijn twee belangrijke bevindingen van de bijeenkomst ‘Oog voor jonge mantelzorgers. De ruim 30 deelnemers vanuit zorg & welzijn, jeugdzorg, scholen en de politiek gingen met elkaar in gesprek over hoe we jonge mantelzorgers kunnen vinden en steunen. Een mooi initiatief dat wij organiseerde met de 3 Steunpunten Mantelzorg van de Brabantse Wal....