Samenspel mantelzorg en professional moet beter

Hulpbehoevenden kunnen steeds minder een beroep doen op mantelzorg. Ook professionele zorg kan weinig hulp bieden, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (publicatie).

Als gevolg van de vergrijzing zal de vraag naar ondersteuning in de thuissituatie toenemen, terwijl het aantal potentiële mantelzorgers af zal nemen. Vooral in krimpregio’s als Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, Delfzijl en de Achterhoek daalt de potentieel beschikbare mantelzorg. De druk op de huidige mantelzorgers zal hierdoor toenemen en daarmee ook het risico op overbelasting en uitval van de mantelzorg

Professionele ondersteuning is noodzakelijk, ware het niet dat ook de potentiële beroepsbevolking afneemt. Veel zorgorganisaties hebben nu al te kampen met onvervulde vacatures. Mogelijke oplossingen zijn volgens het Planbureau het aantrekken van extra zorgprofessionals, bijvoorbeeld uit het buitenland, en het inzetten van technologische innovaties.

Zelf pleit ik al enige jaren voor meer aandacht voor de positie en ondersteuning van de mantelzorg. Veel mantelzorgers staan er namelijk betrekkelijk alleen voor en ondervinden obstakels bij het mantelzorgen. Onbegrip, bureaucratie en niet (tijdig) hulp ontvangen die nodig is om de zorg vol te houden zijn veelgehoorde klachten. Nog te vaak komt professionele hulp pas op gang als de mantelzorg het niet langer aankan.

Dit vraagt om een goed samenspel tussen de formele en informele zorg en voor nieuwe diensten op het snijvlak zorg en welzijn. Het is nog te vaak een kwestie van uitersten: hulp vanuit het eigen netwerk of door de formele zorg, bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis. Idealiter ontstaat er tussen deze domeinen een mengvorm, zodat hulp langer thuis geboden kan worden.

admin
info@jongemantelzorg.nl
Geen reactie's

Geef een reactie